За нас

Булстат: 175881824,
Мол: Емил Ангелов Милков, гр. София
E-mail: pkolimp@pluvane.com
web сайт: www.pluvane.com

Национален спортен клуб “Олимп” е сдружение, обединяващо състезатели, треньори, любители и деятели на водните спортове, но не само - това е организация с определена култура, ценностна система, място, където се създават добродетели необходими за цял живот, а именно : Уважение, Трудолюбие, Толерантност , Коректност , Работа в екип , Търпение - добродетели, които играят изключителна роля върху възпитанието и бъдещето на вашите деца.

Олимп е място, на което успехът се разглежда като продукт на ежедневни усилия, място за постигане на върховни постижения!

Основната ни цел не просто да научим децата да плуват стиловете кроул и гръб, нашата работа представлява цялостен процес на изграждане в децата на умения, знания и навици, които им помагат да се адаптират и напредват, както в басейна така и във всяко свое следващо начинание!

Клубът e основан през 2010 г. и развива дейност, основана на националното законодателство, устава си, принципите на Олимпийската харта и изискванията на Българската федерация Плувни спортове. Членове на клуба могат да бъдат лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, приемат и изпълняват разпоредбите на устава.

ПЛУВАНЕ, ТРИАТЛОН, ЛЕКА АТЛЕТИКА, ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, КОННА ЕЗДА, СТРЕЛБА С ЛЪК, ГИМНАСТИКА И КОЛОЕЗДЕНЕ във всички възрастови категории.

1. Развитие на физическата култура и спорта и в частност на спорта плуване във всичките му разновидности.
2. Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на спортисти, треньори, деятели на всички спортове.
3. Да създаде алтернативна заетост на участниците за избягване влиянието на негативните обществени явления.
4. Да възпитава в спортуващите национална гордост, висок спортен и колективен дух, уважение и любов към спорта.
5. Подпомагане на спортните занимания на гражданите от всички възрастови групи.
6. Обединяване усилията на спортистите, спортните деятели и любителите на спорта и на здравословния начин на живот.
7. Откриване и подпомагане на таланти в спорта.
8. Провеждане на инициативи за развиване, утвърждаване и развитие на Българското плуване.
9. Популяризиране на спорта и в частност спорта плуване във всичките му разновидности.
10. Съвместна дейност на клуба с Българската и Международните федерации по спорта плуване.
11. Създаване на интерес към спорта и предоставяне на условия за практикуването му за всички възрастови групи.
12. Повишаване спортните резултати на спортистите и стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, свързани със спорта.

1. Подпомага спортните занимания на гражданите от всички възрастови групи и ги организира за практикуване на спортни дейности.
2. Взаимодейства с Държавната агенция за младежта и спорта, Министерството на здравеопазването. Министерството на образованието, други държавни органи, обществени организации, сдружения и фондации със сродни цели и дейност.
3. Всички треньори към клуба са настоящи или бивши изявени състезатели по плуване завършили НСА „ Васил Левски „ със специалност Треньор по плуване.
4. Организира школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна дейност за всички граждани от всички възрастови групи.
5. Организира и администрира спортни състезания, турнири и други спортни мероприятия.
6. Изгражда и стопанисва спортни обекти и съоръжения.
7. Извършва подготовка на състезатели.
8. Обучава треньори и развива учебно-възпитателния тренировъчен процес.
9. Организира и провежда спортни тренировки.
10. Създава условия за организиране,финансиране и осъществяване на конкретни прояви за улесняване и насърчаване на упражняването на спорт и в частност на спорта плуване.
11. Популяризира спортните постижения на сдружението чрез публикации в средствата за масова информация.