All in Attitude!

Условия за ползване

Общи условия

Общи условия за покупко-продажба на стоки през сайт за електронна търговия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “КИНДЕР ПРО ЕООД, дружество, учредено в България, вписано в Търговския регистър на 14.10.2020 г. под регистрационен номер 206260658, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.pluvane.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

Настоящите Общи условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители и представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителите и Доставчика, и което се урежда от действащото законодателство в Република България. Използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Потребителя с настоящите Условия за ползването му. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези Общи условия, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Доставчика в уебсайта, които са неразделна част от Общите условия.

Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за електронната търговия (ЗЕТ), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте електронния магазин за извършване на покупки. Тези условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, затова, молим преди всяка покупка да прочитате внимателно актуалната им редакция.

II.ДЕФИНИЦИИ

Клиент - всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 17 г.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, или юридическо лице, или друго правно образувание, независимо дали е регистрирано в сайта като потребител или не, което използва уебсайта на Доставчика по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

Малолетни физически лица (ненавършили 14 години),непълнолетни физически лица (ненавършили 18 години) без получено предварително съгласие от свой родител или друг законен представител, както и пълнолетни физически лица, навършили 18 години, но без необходимата степен на дееспособност, нямат право да използват онлайн - магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

С извършването на поръчка от сайта Потребителят декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие, от страна на свой родител или друг законен представител, да сключи съответната сделка.

Уебсайт/Сайт - виртуална платформа за продажба на стоки, разположена на домейна pluvane.com

Потребителски профил - раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Потребителя.

Поръчка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Потребителя, чрез който Потребителят заявява на Доставчика, през сайта, намерението си за купуване на стоки от сайта.

Стоки и Услуги - всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.

Договор/ Договор за продажба от разстояние - представлява сключеният от разстояние договор между Доставчика и Потребителя за покупко-продажба на стоки от сайта, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на сайта. Това е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика до Потребителя като част от система за продажба на стоки, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

Бюлетин - средство за периодично информиране за предлаганите от Доставчика новости, намаления и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на Доставчика относно съдържащата се в него информация.

Възстановяване на сума – действието от страна на Доставчика по възстановяване на сума на Потребителя в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от сайта.

Спецификации - всички характеристики и/или описания на стоките, така както са посочени в описанието им, което се предоставя от производителя.

Cookies („бисквитки“) - това са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която използва и записва и други.

Злоумишлени действия - действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

Случайно събитие - непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

ІІI. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на ДоставчикаКИНДЕР ПРО ЕООД

Седалище и данни за кореспонденция: Република България, гр.София, община Столична, жк. „Младост 4“, Блок 496, Вход 1, Ап. 27, Е-mail:[email protected],

Тел: 0897 265 303

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: +359 2 91 53 518,

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

гр. София, пл. „Петко Р. Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: +359 2 933 0565

гореща линия: 0700 111 22

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.kzp.bg

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в интернет

www.pluvane.com чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

Чл. 4. Доставчикът публикува на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН следната информация:

Чл. 5. (1) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез сайта стоки.

(2) Клиентите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(3) Доставчикът доставя заявените от Клиентите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на онлайн-магазина и съгласно настоящите Общи условия.

(4) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

(5) ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят може да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на интернет адреса на онлайн-магазина.

(2) При използване на сайта Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) Регистрацията в сайта е по желание на Потребителя. Не се изисква задължителна регистрация, за да се пазарува от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Потребителят по всяко време може да даде съгласие да получава информационен Бюлетин, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез имейл, sms и по всякакъв електронен път. В случай че Потребителят не желае да получава рекламен Бюлетин или известия по електронен път, може да се откаже във всеки един момент и да информира Доставчика, като изпрати имейл на електронната поща на сайта  или следва инструкциите за отписване от известия.

(4) При пазаруване от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.

(5) В случай че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора, като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му.

(6) Непосредствено преди предоставянето на своите данни, Потребителят следва да се запознае с Политика за защита на личните данни, поместена в сайта в раздел Лични данни и следва изрично да даде своето съгласие личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.

(7) Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

(8) При регистрация на сайта, Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес.

(8) В случай че за регистрация на Потребителя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 7. (1) Всички посочени на сайта цени са с включен данък върху добавената стойност.

(2) Плащанията се извършват в български лева.

(3) Указаните цени са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

Чл. 8. Клиентските отстъпки не са валидни за продукти в промоция или с намалени цени.

Чл. 9. (1) Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка.
(2) Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице - представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя, подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

(3) При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш Представител на телефон: 0879265303. При констатация на дефектен продукт, ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА. Рекламации за повредена по време на транспорта стока, се разглеждат само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера.

(4) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

(5) В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 10. (1) Покупко-продажбата може да се извърши на български език.

(2) Потребителят закупува стока, предлагана от Доставчика, на електронния адрес на магазина.

(3) Доставчикът се задължава да информира Потребителя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Потребителя телефон за контакт.

(4) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Потребителят премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(5) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 11. (1) Потребителите могат да направят Поръчка на стока/стоки от сайта, като се регистрират в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и създадат свой профил.

(2) Доставчикът дава възможност да се направи Поръчка на стока/стоки и без извършването на регистрация. Предоставената възможност на Потребителя за регистрация в сайта и създаване на профил е само по желание на Потребителя.

(3) Потребителите извършват покупко-продажба на стоки, използвайки онлайн-магазина, следвайки следните стъпки:

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) Потребителят има право:

Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора от разстояние.

При договора за продажба, когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва

Рекламацията може да се предяви пред Доставчика на посочения имейл адрес [email protected] или телефон 0879265303. Срокът, в който Потребителите могат да се възползват от връщане или замяна, е 30 дни след получаване на пратката. Преди Потребителят да упражни правото си на рекламация и да изпрати съответната стока/стоки към Доставчика, следва първо да се свърже с Представител на магазина. При предявяване на рекламацията Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 133 и 114 от ЗЗП. Потребителят има право да замени закупена стока с избран продукт/и от магазина, като във Формуляра за връщане и замяна трябва да отбележи желания от него продукт/и. Когато клиент иска да замени стока с друга, по-скъпа от тази, която връща, Доставчикът приспада първоначално заплатената от клиента сума за продукт/и и информира клиента за размера на крайното доплащане. Подлежащата на рекламация стока трябва да е с ненарушен търговски вид, неизползвана (стоката не е носена, прана, гладена, скъсана), чиста, без странични миризми, с етикети. Стоката следва да е обезопасена от повреждане по време на транспорта и изпратена на адреса на Доставчика. Към пратката трябва да бъдат приложени: стокова разписка и Формуляр за връщане и замяна. Посоченият формуляр може да бъде изтеглен от секция Връщане и замяна на сайта.

При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Връщането на стоките винаги се заплаща от Потребителя, освен в случаите на рекламация при дефектен продукт или грешно изпратен продукт. За да бъде връщането за сметка на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, то Потребителят трябва да се свърже с наш представител по телефона, който да прецени основателна ли е рекламацията и да потвърди връщането на продукта за наша сметка.

В случай, че Потребителят желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма Еконт. Връщане на място на пратки, лично от клиенти, на посочения адрес на Доставчика не се приемат. Приемат се пратки само и единствено изпратени с куриер. След приемане на върнатата стока Потребителят ще бъде информиран по имейл за пристигането на върнатата пратка. При връщане на продукт, възстановяването на дължимата сума е в срок от 14 дни. Стока, чието връщане или рекламация Доставчикът не може да приеме поради неизпълнение на горепосочените условия, ще бъде изпратена обратно на Потребителя за негова сметка.Бански костюми не подлежат на връщане и рекламация.

(2) Потребителят има задължение:

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължавапри ползване на услугите:

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 13. (1) Доставчикът има право:

 ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН събира и използва информацията с цел изпълнение на        поръчките в сайта и изпълнението на договоракакто и за подобряване на предлаганите Услуги. Всички цели, за които Доставчикът използва информацията, са съобразени със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), както и с добрите нрави и Интернет етиката.

(2) Доставчикът има задължение:

да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока;

да достави в срок заявената за покупка стока/ стоки;

да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

да приеме рекламацията, ако тя е предявена своевременно и е основателна;

да гарантира на своите Потребителиконфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия в съответсвие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

да полага грижа информацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИНда се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;

гарантира за съответствието на стоката с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП;

да предприема всички необходими технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните от Доставчика лични данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА НА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл. 14. (1) Настоящите Общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

(2) При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране нa потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

X. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА И ЦЕНА

Чл. 15 (1) Потребителят има възможност да получи закупените от него продукти посредством услугите на куриерска фирма Еконт, с които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН си партнира на територията на Република България. Цената на куриерската услуга е за сметка на Потребителя.

  1. Цена на доставка в България

Цената на доставката не е фиксирана, тя се изчислява автоматично от интегрираната системата на куриерска фирма ЕКОНТ.По време на поръчката цената се изписва в модула за доставка и Потребителят може да се ориентира за точната стойност на доставката на своите продукти преди да е финализирал Поръчката си.

  1. Срокове на доставка

Стандартният срок за доставка на продуктите е от 5 до 7 работни дни. Продуктите с бърза доставка следва да бъдат доставени в рамките на 2 работни дни.Повече информация за сроковете на доставка можете да намерите в секция Срокове и доставка на сайта на магазина.

4.Начини на плащане

Доставчикът предлага заплащане на услугите с наложен платеж.

Това е услуга, която предоставя максимално удобство и надеждност за Потребителя. Заплащането на поръчан продукт се осъществява в момента на доставка, т.е когато куриер посети клиент на посочен от него адрес и лично му предаде закупената от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стока. Тази услуга дава още възможност за получаване на платежен документ (фактура или касова бележка) при доставка на място.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. (1) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че не може да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от ЗЗП, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП  www.kzp.bg или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

(2) Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.
(3) ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на Потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн-магазина.