All in Attitude!

Стратегия

Изготвянето на стратегия за развитие на сдружение “Национален спортен клуб Олимп” откроява неговата МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕННОСТИ И ВОДЕЩИТЕ ЦЕЛИ пред неговото развитие, мениджмънта на дейностите за тяхното постигане и управлението на необходимите ресурси. Устойчивостта на стратегията изисква тя да бъде разгледана в дългосрочен план, което определя нейните цели като стратегически.

Основни цели за стратегическо развитие на СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ОЛИМП”:

Цел Номер 1: Основната ни цел е не просто да научим децата на отделните плувни стилове. Нашата работа представлява цялостен процес на изграждане в децата на умения, знания и навици, които им помагат да се адаптират и напредват, както в басейна така и във всяко свое следващо начинание.

Цел номер 2: Свързана с развитието на високо спортно майсторство.
В началното обучение с методиката ни на преподаване, която е съобразена със знанията и опита ни натрупан през годините, смеем да твърдим, че се справяме отлично, за което говорят техническата грамотност на нашите плувци и успехите ни в детските възрасти. В процеса на работа започнахме да попадаме и на по-талантливи деца, от там се появи и желанието ни да развиваме високо спортно майсторство. Започнахме да обменяме опит с най-успешните треньори в областта, да четем най-съвременна литература и информация по темата и така създадохме нашия план за проекто-състезатели, който вече дава своите резултати и постави началото на една от нашите цели и предизвикателство номер 2, което е от национален интерес, а именно – да направим Европейски, а защо не и Световен Шампион по плуване. 
Най-важното за нас в развитието на високо спортно майсторство е да дадем възможност и да развием максимално потенциала на децата според техните индивидуални способности, без значение техния социален статут и финансови възможности, при нас се иска желание и талант, ние ще се погрижим да осигурим необходимите условия за развитие! 

Цел Номер 3: Да издигаме българския дух! Да покажем пред другите държави, колко велик народ сме Българите! 

Цел номер 4: Утвърждаване на СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ОЛИМП” като водеща организация в развитието на плувните спортове в България и модел на ефективен и съвременен мениджмънт в тази подсистема на спорта. 

Осъществяването на МИСИЯТА, ВИЗИЯТА, ЦЕННОСТИТЕ И ВОДЕЩИТЕ ЦЕЛИ изисква налагането и реализирането на следните ПРОГРАМИ, които разглеждаме като ключови елементи на стратегическото развитие и управление на СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ОЛИМП”:

1. Програма за начално обучение.

Цели на програмата:
• Укрепване на здравето;
• Създаване на хигиенни навици;
• Придобиване на начални умения по плуване;
• Запознаване с правилата за безопасност при плуване;
• Превенция срещу удавяне;
• Създаване на нови приятелства;

2. Програма за детско-юношески спорт.

Цели на програмата:
• Укрепване на здравето и поддържане на тонуса
• Подобряването на индивидуалните физически способности
• Създаване на добродетели в децата
• Изучаване и затвърждаване на всички плувни стилове
• Изучаване и затвърждаване на елементите – старт, обръщане, салто.
• Осмисляне на свободното време чрез създаване на навици, качества и добродетели.
• Намаляване на стреса
• Редуциране на кръвното налягане
• Създаване на нови приятелства

3. Програма за масов спорт.

Цели на програмата:
• Укрепване на здравето и поддържане на тонуса
• Подобряването на индивидуалните физически способности
• Създаване на добродетели в децата
• Изучаване и затвърждаване на всички плувни стилове
• Изучаване и затвърждаване на елементите – старт, обръщане, салто.
• Осмисляне на свободното време чрез създаване на навици, качества и добродетели.
• Намаляване на стреса
• Редуциране на кръвното налягане
• Създаване на нови приятелства

4. Програма за изграждане на състезател на световно и европейско ниво.

Програмата се състои от няколко етапа, както следва:
• Подбор спрямо генотипни ( наследствени ) фактори
• Подбор спрямо показатели на сушата.
• Подбор спрямо показатели във водната среда.
• Начално обучение.
• Развитие на плувците до възрастова група „Деца“.
• Републикански шампиони.

Период на провеждане:
Стартиране на първия подбор през месец февруари 2019 година и провеждането на такъв всяка следваща година.
Цел:
Изграждането на конкурентен състезател на Европейско и Световно ниво по плуване. 

5. Програма за Социална отговорност и обществено полезна дейност.

Програмата включва следните дейности:
• Безплатно обучение по плуване
• Безплатен достъп за деца и възрастни в неравностойно положение
• Безплатно обучени за активен начин на живот
• Безплатно лекции за здравословно хранене 

6. Оздравителна програма при заболявания на гръбначния стълб.

Оздравителната програма включва ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛУВАНЕ, КИНЕЗИТЕРАПИЯ, УПРАЖНЕНИЯ ВЪВ ВОДНА СРЕДА. ТЕРАПИИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ ТРЕНЬОРИ ПО ПЛУВАНЕ И КИНЕЗИТЕРАПЕВТИ.

Целите са:
1.да редуцираме осезаемо болката.
2.да подобрим качеството на живот, увеличавайки възможностите ни за справяне с ежедневните ангажименти, ако болките в гърба, шията и кръста са наша пречка за това.
7. Програма за развитие на треньорските кадри. 
8. Програма за открояване на основни проблеми пред подсистемата на плувните дисциплини.
Открояване на проблеми на плуването в България.
Открояване на проблеми в развитието на “НСК Олимп”
Методи: експертна карта сред треньори, анкетна карта ( за състезатели и родители ). SWOT и PEST анализ. 
9. Програма за популяризиране на плувните спортове сред подрастващите (в т.ч. и след останалите социално-демографски групи).
Програмата цели не просто насърчаване и мотивация към занимания с отделни плувни дисциплини, а налагането им като начин на живот от избралите да ги практикуват. – развитие на пазара на спортни услуги и потребители
10. Програма за развитие на материално-техническото осигуряване.
Програмата обхваща визията на СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ОЛИМП” за ефективно изграждане, стопанисване и управление на материални активи.